۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
English
صفحه اصلی
معرفي بخشداري
موقعيت جغرافيايي بخش سه قلعه:
بخش سه قلعه بايك نقطه شهري( شهرسه قلعه ) ودودهستان ( سه قلعه، دوكوهه) و هفت نقطه روستايي بالاي بيست خانوار( روستاهاي دوست آباد، بسطاق، زنگويي،شهيددستغيب، چاه طالب، چاه غياث، چاه تريخي) وبيش ازيكصدو سي واحدسكونتگاهي دائم ويافصلي اعم محله عشايري ، مكان ، مزرعه وچاه كشاورزي ودامداري و...بامساحتي بالغ بر8363كيلومترمربع وجمعيتي قريب 9000 نفر درشمال شرقي استان خراسان جنوبي واقع شده است اين بخش ازشمال به شهرسرايان،ازشمال شرق به شهرستان قاين، ازجنوب وجنوب شرق به شهرستان بيرجند ، ازغرب وجنوب غرب به بخش ديهوك استان يزدوازشمال غرب به شهرستان فردوس محدود ميشود اين بخش نظر به قرار گرفتن درحاشيه كويرلوت داراي آب وهواي گرم وخشك بياباني مي باشد كه زمستانهاي سرد وخشك وتابستانهاي گرم دارد ازلحاظ پوشش گياهي دراين بخش قريب نيم درصد جنگلهاي دست كاشت كشور قرار دارد كه درزمان رژيم گذشته باهدف جلوگيري ازحركت شن هاي روان ومقابله باپديده بيابان زايي وحركت كويركاشت شده اند وگياهان بومي منطقه تنها بوته هاي مقاوم دربرابرخشكي هوا نظير تريخ، كما، انقوزه ، اسپند ، خارشترمي باشد
بخش سه قلعه درزمينه هاي كشاورزي ، دامداري ، صنعتي ومعدني ،خدماتي وتوريستي داراي استعداها وتوانمنديهاي بالقوه ميباشد اما روند سنتي كاردرمزارع كشاورزي ومراتع دامداري وعدم سرمايه گذاري درامور خدماتي ومعدني وتوريستي وعدم بالندگي ونهادينه نشدن فرهنگ وباورتوسعه به عنوان پيش نياز اصلي توسعه موانع به فعليت رساندن قابليتهاي توسعه همه جانبه دربخش سه قلعه ميباشند كه بابرنامه ريزي مدون ، ارائه آموزش هاي بروز وعلمي ، توسعه زيرساختهاي اقتصادي وصنعتي براي جذب سرمايه گذاران ، وپيشگامي دولت درامرسرمايه گذاري برروي استعداهاي منطقه وتلاش براي گذر ازمرحله سنتي به مرحله تكنولوژيك ومكانيزاسيون درامركشاورزي ،دامداري وخدمات واستقرار ادارات مرتبط با امور روزمره مردم دربخش جهت تهيج افكارعمومي به باور توسعه ميتواند مهمترين اموري باشد كه سه قلعه را به جايگاه توسعه برساند
از مجموع جمعيت 9 هزار نفري اين بخش بيش از 40 درصد جمعيت در بخش دامداري اشتغال دارند كه بالاترين درصد از جمعيت و فعاليت بخش را به خود اختصاص داده است. گوسفند و شتر از مهمترين دامهاي عشاير ميباشندمهمترين پوششگياهي منطقه تاغ-اسكمبيل –خار وتريخ مي باشد.
متاسفانه در طي چند سال اخير اين قشرمستضعف و آسيب پذير جامعه بامشكلات متعددي از قبيل خشكسالي،ضعف پوشش گياهي منطقه ،گراني آذوقه هاي دامي دستو پنجه نرم مي كنند كه نيازاين قشر رابه حمايتهاي دولتي دوچندان مي كند عشايرعزيزتماما آنچه را ذخيره كرده بودنددرسه ماه زمستان هزينه كردند .آنچه مهم است و بايد بپذيريم تغييراقليم است و مهم تر آنكه همگان بايد چاره اي بينديشيم تا جايگزيني مناسب براي شغل موجود در اين منطقه باشيم .قطعا دامداريهاي سنتي با وضعيت فعلي مقرون به صرفه نبوده و فاقد توجيه اقتصادي و عقلي است . وجود معادن متنوع و پتانسيلهاي خوب و انواع خاكهاي صنعتي و ايجادصنايع وابسته در منطقه مي تواند بارقه اميدي باشدكه مانعاز مهاجرت و نااميدي نسلهاي جديد دراين بخش محروم و دور افتاده باشد.منطقه سه قلعه داراي سابقه تاريخي بوده كه به علت قرارگرفتن درمسير شرق به غرب وشمال به جنوب منطقه شرق كشورمان چهارراه ارتباطي كاروانها ولشكرها درقديم بوده اين منطقه به علت تنوع توليدات دامي وكشاورزي به انبار مواد غذايي منطقه معروف بوده است ولي باشكل گيري روند جديد زندگي وتغير الگوي حكومت وتوسعه متاسفانه سه قلعه درحاشيه قرار گرفته وازمسيرهاي ارتباطي خارج شده وهمينطور خشكساليها وسرمازدگيهاي گاه وبيگاه درطول 50 سال گذشته موقعيت سه قلعه رابه شدت متزلزل كرده است خشك شدن قنوات وپايين رفتن سطح آب چاهها، طوفانهاي شن وحركت شن هاي روان باعث ركود كشاورزي ودامداري ودرنتيجه خالي شدن خيلي ازروستاها ومهاجرت به شهرهاي اطراف شده است خوشبختانه در سال1381 سه قلعه به شهرارتقاء يافت وباتاسيس شهرداري به عمران شهرهمت گماشته شد و دربهمن ماه1384 همزمان باارتقاء سرايان به شهرستان، سه قلعه نيز به بخش ارتقاء يافت وبخش سه قلعه بامركزيت شهر سه قلعه آهنگ رشد وتوسعه خود راآغاز كرد.
- اصلي ترين قابليتهاي توسعه بخش:
- وجود معادن غني بنتونيت ،كائولين ، مس وديگر كانيها وخاكهاي صنعتي
- برخورداري ازصنايع دستي باكيفيت جهاني علي الخصوص فرش
- سابقه تاريخي منطقه ووجود آثار مهم تاريخي
- جاذبه هاي مهم كويري وطبيعي
- موقعيت منحصر به فرد آسمان سه قلعه براي رصد اجرام آسماني
- وجود برخي توليدات كشاورزي بويژه زعفران، زيره، گندم ،پنبه و...
- امكان بهره گيري ازانرژي مهم وحياتي نظير انرژي خورشيدي ويا انرژي بادي باتوجه به موقعيت بسيار مطلوب جغرافيايي
- وجود نيروهاي تحصيل كرده ساكن وغير ساكن به عنوان مكمل توسعه.
- وجود توليدات و محصولات متنوع دامي.


- اصلي ترين مسائل و مشكلات بخش:
- بهره برداري بي رويه ازمنابع آب وآبياري به روشهاي نامناسب ومطرود
- غالب بودن شيوه هاي سنتي دركليه فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي بخش
- عدم وجود زيرساختهاي صنعتي دربخش
- عدم علاقه ورغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري دربخش
- فقر اقتصادي وعدم وجود بنيه مالي كافي دربخش
- عدم استقرار بعضي از ادارات و يا نمايندگي آنها در مركز بخش
- ضعف خدمات رساني موثر به روستاها ومناطق عشايري ناشي از دور بودن ازمراكز شهرستان واستان
- فقر شديد بهداشتي وسوء تغذيه علي الخصوص دربانوان
- نرخ بالاي بيكاري، بيكاري پنهان وفصلي
- عدم حل اختلافات مرزي با مناطق همجوار .
- ناديده گرفتن دو مقوله وسعت و محروميت در تخصيص اعتبارات .
- خشكسالي هاي متوالي منطقه و فقر پوشش گياهي و مراتع.
- قرار گرفتن درمسير بين المللي ترانزيت موادمخدر
- قرارگرفتن دربن بست ارتباطي وضعف شبكه هاي حمل ونقل
- قرارگرفتن درمسير حركت شن هاي روان وتهديد بيابان زايي
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/21
تعداد بازدید: 6966
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal