۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
English
صفحه اصلی
آب و هوا
ويژگيهاي اقليمي شهرستان
شناخت و دردست داشتن وضعيت اقليمي مناطق مختلف يك كشور يكي از مهمترين ابزار كار توسعه در آن كشور است. برنامه‌ريزي صحيح بسياري از فعاليتهاي انساني از جمله كشاورزي منوط به شناخت دقيق اقليم و اقليم كاربردي هر منطقه مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه به دليل نبود ايستگاه هواشناسي سينوپتيك در شهرستان سرايان، به ناچار از آمار ايستگاه هواشناسي فردوس كه در فاصله كمي از شهرستان قرار داشته و تشابه اقليمي با شهرستان سرايان دارد، استفاده شده است.
- دما: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ايستگاه هوشناسي فردوس طي دوره آماري (1383-1354) متوسط سردترين ماه سال 9/3 درجه و متوسط گرمترين ماه سال 5/28 درجه سانتيگراد بوده است. تفاوت متوسط گرمترين و سردترين ماه 6/24 درجه سانتيگراد است كه نشان‌دهنده اختلاف شديد درجه حرارت در فصل سرد و گرم سال است. افزايش درجه حرارت از بهمن ماه شروع مي‌شود و سير صعودي آن تند و نسبتاً نامنظم مي‌باشد. اين روند تا تيرماه ادامه يافته و در اين ماه به حداكثر خود مي‌رسد. متوسط حداكثر درجه حرارت برابر 24 درجه و متوسط حداقل آن برابر 4/8 درجه سانتيگراد مي‌باشد. بيشترين ميزان متسط حداكثر در تيرماه و 6/36 درجه سانتيگراد و كمترين آن مربوط به ديماه و 9/1- درجه سانتيگراد گزارش شده است(جدول شماره 3-3).
- رطوبت نسبي: با توجه به اينكه شهرستان سرايان از نظر عرض جغرافيايي بالاتر از مدار رأس‌السرطان و در محدوده 32 درجه عرض شمالي قرار دارد، به علت وجود كمربند پرفشار جنب‌حاره‌اي و سقوط هوا، رطوبت به شدت كم مي‌شود. در طي دوره آماري متوسط رطوبت نسبي ساليانه ناحيه مورد مطالعه 36 درصد مي‌باشد. متوسط بيشترين رطوبت نسبي در ديماه 60 درصد و متوسط حداقل آن در مردادماه 19 درصد است(جدول شماره 3-4).
- بارندگي: طبق آمار بيشترين ميزان بارندگي طي دوره آماري در سال 1376 به مقدار 8/273 ميليمتر و كمترين مقدار آن در سال 1378 با 2/72 ميليمتر مي‌باشد و ميانگين بارندگي طي دوره آماري 8/152 ميليمتر گزارش شده است. حداكثر ميزان بارندگي در اسفند ماه است. بارندگي از آذرماه شروع مي‌شود كه در طول سه ماه زمستان و ماه اول بهار ادامه مي‌يابد و در ماه ارديبهشت افت شديد در ميزان بارندگي ظاهر شده و در ماههاي مرداد و شهريور به صفر مي‌رسد.
از نظر فصول در فصل تابستان هيچ بارندگي اتفاق نمي‌افتد و اين در حالي است كه 5/57 درصد بارندگي در فصل زمستان روي مي‌دهد، 5/42 درصد بقيه در فصل پائيز و بهار به زمين مي‌ريزد(جدول شماره3-5).
- بادها: بادهايي كه ناحيه مورد نظر را تحت تأثير قرار مي‌دهد عبارتند از:
الف: بادهاي دائمي كه شامل سياه‌باد و كوه‌باداست.
ب: بادهاي موسمي كه شامل روزباد و روزگرد است.
1- سياه‌باد: اين باد بسيار سرد بوده و در زمستان از سمت شمال و شمال‌غربي به طرف شرق و جنوب‌شرقي مي‌وزد و گاهي اوقات اين باد در اواخر زمستان و اوايل بهار سبب سرمازدگي درختان ميوه مي‌شود.
2- كوه‌باد: اين باد هميشه بين كوه و دره برقرار است و سبب اعتدال هوا در تابستان و بهار مي‌شود. همچنين كشاورزان براي باد دادن گاه خرمن خود استفاده مي‌كنند. اين باد در زمستان ممكن است موجب سرمازدگي محصولات زراعي و باغي شود.
3- روزباد: اين باد بيشتر در تابستان و بهار مي‌وزد. جهت آن جنوب‌شرق- شمال‌غرب است . اين باد در خرداد ماه با گرماي زيادي همراه است به همين دليل كشاورزان به آن تف‌باد مي‌گويند.
4- روزگرد: از اسفند ماه تا ارديبهشت ماه مي‌وزد. با تغيير محل ظاهري خورشيد جهت وزش آن عوض مي‌شود، به همين دليل به آن روزگرد مي‌گويند
- فشار: فشار اتمسفر در عرض جغرافيايي 45 درجه و در هواي صفر درجه سانتيگراد و در ارتفاع سطح دريا فشار بهنجار ناميده مي‌شود و ميزان آن برابر 1013 ميلي‌بار است. فشارهاي بيشتر از اين ميزان را فشار زياد و فشارهاي كمتر را فشار كم گويند.
بر اساس اطلاعات اطلس اقليمي ايران حداكثر فشار هوا در منطقه سرايان در آذرماه است و منحني 1026 ميلي‌بار دقيقاً از سرايان مي‌گذرد. با گرم شدن هوا، فشار هوا كاهش مي‌يابد بطوري كه در فروردين‌ماه منحني 1014 ميلي‌بار از سرايان مي‌گذرد و فشار هوا تا حداقل 1002 ميلي‌بار در تيرماه كاهش مي‌يابد.
 
 متوسط دماي ماهانه و متوسط دماي حداكثر و حداقل در دوره آماري (1383-1354)

مـــاه

متوسط حداقل

متوسط حداكثر

متوسط ماهانه

فروردين

Apr

3/9

3/24

5/16

ارديبهشت

May

6/13

30

1/22

خرداد

Jun

1/18

8/34

27

تير

Jul

6/20

6/36

5/28

مرداد

Aug

5/17

35

6/26

شهريور

Sep

13

3/32

8/22

مهر

Oct

7/7

6/25

8/16

آبان

Nov

5/2

8/18

1/11

آذر

Des

8/0-

1/12

5/6

دي

Jan

9/1-

9/9

9/3

بهمن

Feb

2/1-

7/11

6/5

اسفند

Mar

8/2

5/17

6/10

ســـــال

4/8

24

5/16

 
 
ميزان و متوسط و درصد بارش به تفكيك فصول در دوره آماري (1383-1354)
 

فصل بارش

ميزان بارش

متوسط بارش فصلي

درصد بارش

بهار

فروردين

22

2/29

1/19

ارديبهشت

9/6

خرداد

3/0

تابستان

تير

0

0

0

مرداد

0

شهريور

0

پائيز

مهر

5/1

8/35

4/23

آبان

5

آذر

3/29

زمستان

دي

8/25

8/87

5/57

بهمن

3/27

اسفند

7/34

ســــــال

8/152

---

---

 
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/21
تعداد بازدید: 14128
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal